Informacione të përgjithshme

Deri 36 muaj (me ose pa rrogë në Halkbank)

Kredi konsumatore dedikuar të gjithë personave fizik të aftë për kredi në marrëdhënie të rregullt pune në administratën publike ose në ndërmarrje të pranueshme për bankën dhe që pranojnë rrogë në Halkbank ose në ndonjë bankë tjetër.

Përparësitë

Halkbank ju ofron norma tërheqëse interesi gjatë gjithë periudhës së shlyerjes së kredisë, i cili do të jetë i pranueshëm për klientët egzistues dhe për klientët e ardhshëm. Afati maksimal është 36 muaj për kredi në denarë. Kredia miratohet në afat prej 24 orëve pas kompletimit të dokumentacionit, në rast se kërkuesi i kredisë i plotëson kriteret e bankës.

Kushtet për kredi

  • Shuma: deri 250.000 MKD
  • Afati maksimal: deri 36 muaj
  • Norma e interesit: 8,00% normë vjetore nominale të interesit, norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme ( SVT 10,16%)
  • Provizion për përpunimin e kredisë: 2,50% 
  • Shpenzimet për kredinë: 200,00 MKD  (kompenzimi paguhet para arkëtimit të kredive dhe nuk paguhet për kërkesat e refuzuara ose të anuluara), blanket kambiali dhe vërtetim notarial të kambialit sipas vendimit të KK-së
  • Aftësia kreditore: në përputhje me të ardhurat mujore
  • Kolaterali/Sigurimi: pa zhirantë

Pyetjet më shpesh të parashtruara

Kush është bashkëhuamarrësi (zhiranti)?

Bashkëhuamarrësi është person që garanton se shfrytëzuesi i kredisë do ti përmbush obligimet drejt Bankës. Nëse shfrytëzuesi i kredisë nuk i përmbush obligimet drejt Bankës, do të aktivizohen instrumentat për shlyerje të detyrimeve nga bashkëhuamarrësi.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.