Informacione të përgjithshme

Halkbank AD Skopje ofron kredi banimi për persona fizikë që janë në marrëdhënie të rregullt pune. Kredinë mund ta shfrytëzoni për blerjen e banesës ose blerjen e hapësirës afariste si dhe për rifinancimin e ekspozimeve tuaja në bankat tjera në bazë të kredisë së banimit. Halkbank AD Skopje ofron kredi të volitshme banimi që i përshtaten nevojave Tuaja.

Përparësite

Kredinë që ofron Halkbank AD është me normë më të ulët të interesit, afati kohor i shlyerjes është deri 25 vjet, normë të ulët të shpenzimeve të përgjithshme të kredisë dhe shumë lehtësira sa i përket kolateralit (sigurimit).

Kushtet për Kredi

 • Shuma: deri 100.000 EUR
 • Afati maksimal: deri 25 vite
 • Grejs periudha: 6 muaj
 • Norma e interesit:
  • Normë nominale të interesit prej 5,20% e ndryshueshme për 10 vite, norma e shpenzimeve të përgjithshme 5,56% (SVT).
  • Normë nominale të interesit prej 5,45% e ndryshueshme për 15 vite, norma e shpenzimeve të përgjithshme 5,75% (SVT).
  • Normë nominale të interesit prej 5,75% e ndryshueshme për 25 vite, norma e shpenzimeve të përgjithshme 6,01% (SVT).
 • Provizioni për përpunimin e kredisë: 0-1% për klientë me rrogë në Halkbank AD Skopje
 • Shpenzimet për kredinë : 200,00 MKD  (kompenzimi paguhet para arkëtimit të kredive dhe nuk paguhet për kërkesat e refuzuara dhe të anuluara), blanket kambiali, shpenzime noteriale.
 • Aftësia kreditore: 1/2 nga të ardhurat mujore me mundësi për bashkëhuamarrës.
 • Kolaterali/Sigurimi: Hipotekë në patundshmëri në vlerë prej 1:1,2, kambial dhe deklaratë kambiali, mundësi për bashkëhuamarrës.

Pyetjet më shpesh të parashtruara

A ekziston mundësia për bashkëhuamarrës te Kredia e banimit?

Ka mundësi për përfshirje të bashkëhuamarrësit i cili duhet të jetë në marrëdhënie të rregullt të punës në Administratën shtetërore, SHA dhe institucione financiare si dhe në ndërmarrje private me bonitet të mirë e cila është e pranueshme për Halkbank AD Skopje.

A mund të kryhet rifinancim i Kredisë së banimit nga banka të tjera?

I nderuar, ky lloj i kredisë mund të shfrytëzohet për rifinancimin e kredive ekzistuese në bankë tjetër me 0% shpenzime të kredisë.

Ju lutemi të plotësoni kalkulatorin:

Vlera e kredisё:
Numri i kёsteve:


Shuma maksimale është përllogaritur sipas aftësisë kreditore të klientit dhe sipas normës variabile të interesit e cila përdoret pas mbarimit të periudhës me normë fikse të interesit në 3 vitet e para

Për informata shtesë ju lutem dërgoni e-mail në adresën naseleniemarketing@halkbank.mk ose na telefononi në 02/3250-965; 3287-589; 3240-869; 3240-824; 3287-507

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.