Informacione

Për të punësuar në Administratën publike, Shoqëritë akcionare dhe institucionet financiare (me rrogë ose pa rrogë në Halkbank)

Halkbank AD Skopje ofron produkte të ndrydhme të kredisë për popullsinë, dedikuar për të punësuarit në administratën publike, shoqëritë akcionare dhe institucionet financiare, të përshtatura kërkesave Tuaja me qëllim që të sigurohet më pak ngarkesë me shumë beneficione për klientët.

Përparësitë

Për këtë lloj të klientëve Halkbank AD Skopje ofron normë interesi fikse për vitin e parë me afat shlyerje deri 95 muaj. Kjo lloj kredie mund të shfrytëzohet për nevojat Tuaja vijuese, por gjithashtu edhe për rifinancimin e kredive egzistuese në bankat tjera.

Norma e interesit dhe shpenzimet

  • Shuma: deri 900.000 MKD
  • Afati maksimal: deri 95 muaj 
  • Aftësia kreditore: në përputhje me të ardhurat mujore
  • Interesi: 7% normë nominale vjetore fikse për vitin e parë, për periudhën e mbetur të shlyerjes e ndryshueshme, e cila për momentin është 8,90%, norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (SVT 9,32%).
  • Provizion për përpunimin e kredisë: 2,00%
  • Shpenzimet për kredinë: 200,00 MKD  (kompenzimi paguhet para arkëtimit të kredive dhe nuk paguhet për kërkesat e refuzuara ose të anuluara), blanket kambiali dhe vërtetim notarial të kambialit sipas vendimit të KK-së
  • Kolaterali/Sigurimi: mbi 600.000 mkd një zhirant dhe vërtetim notarial të kambialit

Pyetjet

A mund t'a shfrytëzoj këtë kredi për rifinancim?

Po. Njëri prej qëllimeve të kësaj kredie është rifinancimi i të gjithë kredive egzistuese në bankat tjera.

A mund t'a shfrytëzoj për të mbuluar ekspozimet e mia në bazë të kartelave kreditore?

Po. Njëri prej qëllimeve të kësaj kredie është rifinancimi i të gjithë kartelave kreditore egzistuese në bankat tjera.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.