Услови за кредит

Крајни корисници

 • Правни лица;

Целна група

 • Приватни микро и мали претпријатија (ММП)  и претприемачи кои се регистрирани на територијатa на  Република Македонија 

Износ на кредит

До 100.000,00 ЕУР;

Валута

ЕУР

Каматна стапка

 • 5,5% фиксна годишно, за краткорочни кредити
 • 5,5 п.п + 6м ЕУРИБОР годишно, за долгорочни кредити
Доколку шестмесечен ЕУРИБОР е негативен се смета за нула.

Надомест за обработка

 • 0.50% за кредити до 12 месеци рок на отплата
 • 1.00% за кредити над 12 месеци рок на отплата

Рок на отплата

 • до 36 месеци, за обртни средства;
 • за основни средства најдоцна до 30.11.2021 година

Грејс период

 • до 6 месеци, за обртни средства;
 • до 12  месеци, за основни средства.

Начин на враќање

 • Месечни ануитети и револвинг за краткорочни кредити;
 • Месечни ануитети долгорочни кредити;

Предмет на кредитирање

 • Обртни средства (набавка на суровини, трговска стока или други материјали);
 • Основни средства (опрема, машини, инсталации, конструкции,реновирање и модернизација на работни објекти  и производствени погони и други инвестиции);

Надомест за предвремена отплата

3,% од  остаток на долгот за долгорочни кредити

0% за краткорочни кредити

Обезбедување

Комбинација од следните инструменти:

 • Хипотека на недвижен имот,
 • Залог на подвижни предмети и права,
 • Жиранти
 • Фирми гаранти
 • Други инструменти за обезбедување прифатливи за Банката


Бидете информирани за

КРЕДИТ СО ДЕПОЗИТ

Земи
Кредит со депозит

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња