Informacione

Informacione

Kredia EKO është dedikuar për persona fizikë që dëshirojnë të rrisin efikasitetin energjetik të shtëpisë së tyre duke financuar produkte dhe projekte ekonomike efikase si dhe duke shfrytëzuar burime të ripërtritshme të energjisë dhe furnizim të izolimit më të mirë termik të shtëpisë.

Në këtë mënyrë ata do ta ulin konsumin e energjisë dhe shpenzimet shoqëruese dhe njëkohësisht do të kontribojnë edhe për ruajtjen e mjedisit jetësor.
Me Halkbank AD Skopje, Ju keni partner i cili me përkushtim punon drejt rritjes së efikasitetit energjetik dhe mjedisit më të mirë jetësor.


Kushtet

Kushtet e kreditimit

  • Shuma: deri  300.000 MKD
  • Afati maksimal: deri 95 muaj
  • Grejs periudha: deri 3 muaj
  • Norma e interesit:  5.5% - normë fikse interesi  (SVT 6,18%).
  • Komision për përpunimin e kredisë: 1.75% nga shuma e kredisë.
  • Shpenzimet e kredisë: 350 MKD kontroll në BKM (ky kompenzim paguhet para arkëtimit të kredisë dhe nuk paguhet nëse kredia anulohet ose refuzohet), 150,00 mkd aplikacion për kredi.
  • Aftësia kreditore: 1/2 nga të ardhurat mujore për të punësuar, 1/3 nga të ardhurat e përgjithshme mujore për pensionistët.
  • Shfrytëzim të mjeteve në përputhje me qëllimin e kreisë sipas pro-faturës/faturës
  • Sigurimi:  Kontratë për kredi

* 6,18% SVT për shumë të kredisë prej 300.000 MKD, normë fikse interesi prej 5,50%, afat të shlyerjes prej 95 muajve, shpenzime për aplikim prej 150 MKD dhe shpenzim për kontroll në BKM 350 MKD

** Në lartësinë e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshira në përllogaritje të SVT-së dhe lartësia e normës së kontraktuar të interesit.

Pyetjet

Pyetjet më shpesh të parashtruara

PËR ÇKA MUND TA SHFRYTËZOJ KËTË LLOJ PRODUKTI?

Të nderuar, nëse planifikoni investim në shtëpinë tuaj me çrast do ta rrisnit efikasitetin energjetik, do ti ulnit shpenzimet për energji elektrike, ju ofrojmë këtë produkt me normë të shkëlqyeshme të interesit. Kredia EKO përfshin përmirësimin e izolimit/vendosjen e fasadës, zëvendësimin e dyerve dhe dritareve, zëvendësimin e instalimeve për ngrohje, instalimin e ndriçimit efikas energjetik, instalimin e sistemeve solare për ngrohjen e ujit, zëvendësimin e klimatizimit të vjetër, ndërtimin e sistemit për ngrohje qëndrore etj.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.