Карактеристики

Карактеристики

Факторинг кредитот му овозможува на Вашиот бизнис да ја зголеми конкурентноста на пазарот, ликвидноста, подобро управување со побарувањата и текот на готовина (cash-flow) на компанијата.
Факторинг кредитот е кредит за обртни средства.  Банката исплаќа кредит на жиро-сметката на кредитобарателот во согласност со неговите побарувања од компанијата Цесус, со максимален рок на доспевање до 120 дена. 
Обезбедување: Комбинација од следните инструменти: нотарски акт на меница; цесија склучена меѓу Халкбанк АД Скопје, должникот и Цесусот. 
Прифатливи компании - Цесуси се согласно листата на прифатливи компании усвоена од Управниот одбор на Банката.

Предности

Предности

  • Подобрување на готовинскиот тек на компанијата;
  • Зголемување на солвентноста и кредитната способност на компанијата;
  • Можност за проширување на работните операции, продажбата и конкурентноста на компанијата.

Биди информиран за

ДЕТСКО
ШТЕДЕЊЕ

Штеди за твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња