SME/Corporate

KFW III

Целна група: Правни лица организирани во форма на 100% приватно друштво, со седиште регистрирано (или во процес на регистрација) во Македонија и ако работат претежно во Македонија, не вработуваат повеќе од 100 лица на денот на кредитното барање, занаетчии и физички лица,  индивидуални претприемачи, семејни бизниси, вршители на дејност (кои поседуваат соодветни овластувања) државјани на Македонија. Потребно е барателот на кредит да врши дејност без прекин во период од најмалку шест месеци пред поднесување на кредитното барање. Ако стопанската дејност е или била прекината од лични причини во периодот од трите месеци пред поднесување на кредитното барање, неопходна е деловна евиденција за период од најмалку 6 месеци во периодот од последните 9 месеци пред поднесување на кредитното барање   

Намена:

 • Основни средства (опрема, машини, инсталации, земјиште, реновирање и модернизација на бизнис просториите и производствените погони).
 • Обртни средства (набавка на суровини, трговски стоки и други материјали).

Износ на кредитот:  до 300.000 ЕУР

Рок на отплата: до 30.06.2028 со вклучен грејс период од максимум 12 месеци

Начин на отплата: еднакви месечни ануитети

Каматна стапка:

 • 4,5% фиксна на годишно, за краткорочни кредити
 • 4,5 п.п + 3м ЕУРИБОР годишно, за долгорочни кредити

Доколку тримесечен ЕУРИБОР е негативен се смета за нула.

Надомест за обработка:

 • 0.30% за кредити до 12 месеци рок на отплата
 • 0.50% за кредити над 12 месеци рок на отплата

Обезбедување: Комбинација од следните инструменти - меница во форма на нотарски акт; физички лица гаранти; хипотека на недвижен имот, залог на подвижни предмети и права, други инструменти за обезбедување прифатливи за Банката.

Сектори исклучени од финансирање:

 • Производство и трговија на оружје или воена опрема.
 • Производство на алкохол.
 • Производство и трговија што вклучува загрозени видови.
 • Производство на тутун.
 • Активности поврзани со казина.
 • Шпекулации со валути.
 • Инвестирање и шпекулации со хартии од вредност од било која вид.
 • Купување и продавање на недвижности за шпекулативни цели

Дополнително:

 • Проекти со висок еколошки ризик ќе се избегнуваат
 • Проектите мора да бидат дизајнирани согласно со и во конзистенција со соодветните еколошки, здравствени и сигуроносни стандарди вклучувајќи ги важечките еколошки закони и прописи на Македонија.

Бидете информирани за

КРЕДИТ СО ДЕПОЗИТ

Земи
Кредит со депозит

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња