KfW I

Целна група: Правни лица организирани во форма на 100% приватно друштво, со седиште регистрирано во Македонија и ако работат претежно во Македонија, не вработуваат повеќе од 100 лица, занаетчии, семејни асоцијации, вршители на дејност, индивидуални претприемачи.         

Намена:

 • Основни средства (опрема, машини, инсталации, земјиште, реновирање и модернизација на бизнис просториите и производствените погони).
 • Обртни средства (набавка на суровини, трговски стоки и други материјали).

Износ на кредитот:  до 50.000 ЕУР

Рок на отплата: до 30.09.2020 (со вклучен грејс период од 12 меесеци)

Начин на отплата: еднакви месечни ануитети

Каматна стапка:

 • 6,0% фиксна на годишно, за краткорочни кредити
 • 6,0 п.п + 6м ЕУРИБОР годишно, за долгорочни кредити

Доколку шестмесечен ЕУРИБОР е негативен се смета за нула.

Надомест за обработка:

 • 0.50% за кредити до 12 месеци рок на отплата
 • 1.00% за кредити над 12 месеци рок на отплата

Обезбедување: Комбинација од следните инструменти - меница во форма на нотарски акт; физички лица гаранти; хипотека на недвижен имот, залог на подвижни предмети и права, други инструменти за обезбедување прифатливи за Банката.

Сектори исклучени од финансирање:

 • Производство и трговија на оружје или воена опрема.
 • Производство на алкохол.
 • Производство и трговија што вклучува загрозени видови.
 • Производство на тутун.
 • Активности поврзани со казина.
 • Шпекулации со валути.
 • Инвестирање и шпекулации со хартии од вредност од било која вид.
 • Купување и продавање на недвижности за шпекулативни цели

Дополнително:

 • Проекти со висок еколошки ризик ќе се избегнуваат
 • Проектите мора да бидат дизајнирани согласно со и во конзистенција со соодветните еколошки, здравствени и сигуроносни стандарди вклучувајќи ги важечките еколошки закони и прописи на Македонија.

Бидете информирани за

КРЕДИТ СО ДЕПОЗИТ

Земи
Кредит со депозит

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња