INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

Informacione

Halkbank AD Skopje ofron kredi për persona fizikë që janë në marrëdhënie të rregullt të punës. Kredinë mund ta shfrytëzoni si kredi afatgjate pa dedikim por njëashtu këtë lloj të kredisë mund ta shfrytëzoni për likuidimin e tërë ekspozimit kreditor të ndonjë personi tjetër të familjes tuaj. Për informacione më të detajuara mbi kredinë hipotekare drejtohuni në degën më të afërt të Halkbank AD Skopje.

PËRPARËSITË

Përparësitë

Kredinë që e ofron Halkbank AD Skopje është me normë të volitshme të interesit, normë të ulët të shpenzimeve të përgjithshme të kredisë si dhe lehtësime të shumta sa i përket kolateralit/sigurimit.

KUSHTET PËR KREDI

Kushtet për kredi

 • Shuma: deri 150.000 EUR
 • Afati maksimal: deri 240 muaj
 • Norma e interesit me pagë/pension në Halkbank:
  • 4,50 pp + normë të ndryshueshme interesi për Euriborin 6 mujor për 1 vit
  • 6,00 pp + normë të ndryshueshme interesi për Euriborin 6 mujor për periudhën e mbetur (SVT 6,12%)
 • Norma e interesit pa pagë në Halkbank AD:
  • 6,50 pp + normë të ndryshueshme interesi të Euriborit 6 mujor për 1 vit
  • 7,00 pp + normë të ndryshueshme interesi të Euriborit 6 mujor për periudhën e mbetur (SVT 7,75%)
 • Komisioni për shqyrtimin e kredisë me pagë në Halkbank AD: 1% të shumës së kredisë
 • Komisioni për shqyrtimin e kredisë pa pagë në Halkbank AD: 2% të shumës së kredisë.
 • Polisë  të obligueshme nga aksidenti nga Halk Osiguruvanje AD Skopje 
  • 1000 mkd në vit  për periudhë të njëjtë me afatin e shlyerjes së kredisë

(Klienti nënshkruan Kontratë për sigurim shumëvjeçar me shoqërinë e sigurimeve. Shuma e sigurimit është e definuar në polisë)

 • Komisioni për shlyerje të parakohshme të kredisë:
  Për shlyerje të parakohshme të kredisë Banka përllogarit dhe faturon kompenzim të njëfishtë prej 3% të vlerës së shumës së paguar të parakohshme, nëse pagesa bëhet me anë të rifinancimit me kredi nga banka të tjera, respektivisht 0% nëse pagesa kryhet nga mjetet vetanake. Për çdo pagesë të parakohshme, përdoruesi i kredisë është i obliguar që ta njoftojë Bankën 7 (shtatë) ditë para datës së pagesës.
  Kompenzimi paguhet nëse Përdoruesi i kredisë ka të nënshkruar kontratë për hipotekë të prioritetit të ardhshëm, për kohëzgjatjen e Kontratës për kredi.
  Përdoruesi i kredisë është i obliguar të kryejë pagesën e këtij kompenzimi, menjëherë pas pranimit të përllogaritjes nga ana e Bankës.
  Personat përgjegjës të Bankës për likuidimin e kredisë janë të obliguar që një ditë pas pranimit të mjeteve nga pagesa e parakohshme të kryejnë kontroll të patundshmërive përmes Kadastrit të SRM-së me fletë të re të pronësisë. 
 • Shpenzimet për kredinë: 350 MKD (kompenzimi paguhet para arkëtimit të kredive dhe nuk paguhet për kërkesa të refuzuara dhe anuluara), 150 MKD aplikacion për kredi, fletëkambial, shpenzime noteri sipas tarifës së noterit si dhe shpenzime për vlerësim në përputhje me tarifën e Bankës.
 • Aftësia kreditore: deri 1/2 nga të ardhurat mujore me mundësi për bashkëhuamarrës varësisht nga të ardhurat e përgjithshme mujore.
 • Sigurimi/Kolaterali: Hipotekë të patundshmërive në vlerë deri në 1:1,3 të shumës së kredisë, kambial dhe deklaratë kambiali, me mundësi për bashkëhuamarrës.

* 6,12% SVT për shumën e kredisë prej 50.000 EUR, për marrësit e pagës/pensionit, normë të ndryshueshme interesi prej 4,50 pp + Euribori 6 mujor për 1 vit dhe 6,00 pp + Euribori 6 mujor për periudhën e mbetur, afati i kthimit prej 95 muajve, shpenzimi për aplikacion prej 150 MKD, shpenzimi për kontroll në BKM prej 350 MKD dhe shpenzimi për polisën nga aksidenti prej 1000 MKD.

** Në lartësinë e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë të përfshira në përllogaritjen e SVT-së, lartësia e normës së kontraktuar të interesit dhe shuma e polisës.

PYETJET

Pyetjet

A KA MUNDËSI PËR BASHKËHUAMARRËS TE KREDIA HIPOTEKARE?

Ka mundësi të përfshihet bashkëhuamarrësi i cili duhet të jetë në marrëdhënie të rregullt të punës në administratë publike, shoqëri aksionare dhe institucione financiare si dhe në ndërmarrje private me bonitet të mirë e cila është e pranueshme për Halkbank AD Skopje.

NËSE NUK KAM PRONË NË EMRIN TIM SI DO MUND TË MARR KREDI HIPOTEKARE?

Të nderuar, nëse nuk keni pronë në emrin tuaj atëherë mund të lihet nën hipotekë pronë tjetër me fletëpëlqim paraprak të vërtetuar në noter nga poseduesi i pronës.


E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.