KUSHTET E KREDISË

 • Shuma: deri në 1.500.000 MKD
 • Afati maksimal: deri në 120 muaj 
 • Aftësia kreditore: në përputhje me të ardhurat mujore
 • Interesi: 5,20% normë fikse interesi për dy vitet e para, për periudhën e mbetur 5,75% normë variabile interesi (norma referente për llogaritjen e normës së interesit ligjor sanskionues e cila për momentin e nënshkrimit të kontratës është 1,75 % e rritur për 4 pp) (SVT 5,70%)*polisa nuk hyn në këtë përllogaritje të SVT-së
 • Komisioni për përpunimin e kredisë: 0%
 • Komisioni për likuidim të parakohshëm: 0%
 • Shpenzimet e kredisë:
  • 350 MKD  - kontroll në Byronë kreditore (kompensimi paguhet para arkëtimit të kredive dhe nuk paguhet për kërkesa të refuzuara dhe të anuluara),
  • 150 MKD - aplikacion për kredi
 • Lartësia e shpenzimit të pakos së polisës së sigurimit varet nga tarifa e Halk Osiguruvanje AD Skopje dhe parametrat individualë të kredikërkuesit. Polisa paguhet për çdo vit, gjatë tërë kohëzgjatjes së kredisë.

* 5,70% SVT për shumë kredie prej 600.000 MKD, normë të ndryshueshme interesi prej 5,75%, afat shlyerjeje prej 120 muajve, shpenzim aplikacioni prej 150 MKD dhe shpenzim për kontroll në BKM-së prej 350 MKD

** Mbi lartësinë e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshirë në llogaritjen e SVT-së, shkalla e normës së kontraktuar të interesit dhe shuma e pakos së polisës nga Halk Osiguruvanje.

*** Në shembullin e dhënë për SVT-në prej 5,70 %, pakoja e polisës së sigurimit nuk është përfshirë në këtë llogaritje

Pakoja e polisës së sigurimit dedikuar për sigurimin e kredive konsumatore paraqet një tërësi dhe i përmban këto mbulime dhe rreziqe të përfshira:

 • PAMUNDËSI PËR KTHIMIN E KREDIVE – vdekje për çfarëdo arsye, vdekje nga aksidenti
 • SIGURIM NGA AKSIDENTI – invaliditet i përhershëm mbi 30%

Halkbank AD Skopje është përfaqësues i licencuar për shitjen e polisave të sigurimit nga Halk Osiguruvanje AD Skopje.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.