KUSHTET E KREDISË

 • Shuma: deri 1.500.000 MKD
 • Afati maksimal: deri 120 muaj 
 • Aftësia kreditore: në përputhje me të ardhurat mujore
 • Interesi: 5% normë fikse interesi për tre vitet e para, për periudhën e mbetur 5,5% normë variabile interesi (norma referente për llogaritjen e normës së interesit ligjor e cila në momentin e nënshkrimit të kontratës është 1,5 %, e rritur për 4 pp) (SVT 5,38%)*polisa nuk është përfshirë në këtë llogaritje të SVT-së
 • Komisioni për përpunimin e kredisë: 0%
 • Komisioni për likudim të parakohshëm: 0%
 • Shpenzimet e kredisë:
  • 350 mkd - kontroll në Byronë kreditore (kompensimi do të paguhet para arkëtimit të kredisë dhe nuk paguhet për kërkesa të refuzuara dhe të anuluara),
  • 150 mkd – aplikacion për kredi
  • Lartësia e shpenzimit të pakos së sigurimit varet nga tarifa e Halk Osiguruvanje AD Skopje dhe parametrat individualë të kredikërkuesit. Polisa paguhet për çdo vit gjatë kohëzgjatjes së kredisë.

* 5,38% SVT për shumë kredie prej 600.000 MKD, normë fikse interesi prej 5% për tre vitet e para, për periudhën e mbetur e ndryshueshme prej 5,5%, afat kthimi prej 120 muaj, shpenzim për aplikacion prej 150 MKD dhe shpenzim për kontroll në BKM 350 MKD

** Mbi lartësinë e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë përfshirë në llogaritjen e SVT-së, shkalla e normës së kontraktuar të interesit dhe shuma e pakos së polisës së sigurimit nga Halk Osiguruvanje.

*** Në shembullin e treguar për SVT prej 5,38 %, pakoja e polisës së sigurimit nuk është përfshirë në llogaritje

Pakoja e polisës së sigurimit e dedikuar për sigurimin e kredive konsumatore paraqet një tërësi, por i përmban këto mbulime dhe rreziqe të përfshira:

 • PAMUNDËSI PËR KTHIMIN E KREDISË – vdekje nga çfarëdo arsye, vdekje nga aksidenti
 • SIGURIM NGA AKSIDENTI – invaliditet i përhershëm mbi 30%

Halkbank AD Skopje është përfaqësues i licencuar për shitjen e polisave të sigurimit nga Halk Osiguruvanje AD Skopje.


E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.