KUSHTET E KREDISË

 • Shuma: deri në 1.200.000 MKD
 • Afati maksimal: deri në 95 muaj 
 • Aftësia kreditore: në përputhje me të ardhurat mujore
 • Interesi: 5,50% normë fikse interesi për dy vitet e para, për periudhën e mbetur 5,75% normë variabile interesi (norma referente për llogaritjen e normës së interesit ligjor sanskionues e cila për momentin e nënshkrimit të kontratës është 1,75 % e rritur për 4 pp) (SVT 6,28%)
 • Komisioni për përpunimin e kredisë: 1%
 • Komisioni për likuidim të parakohshëm: 0%
 • Polisë e detyrueshme nga aksidenti nga Halk Osiguruvanje AD Skopje, 600 MKD në vit për periudhën e njëjtë me afatin e shlyerjes së kredisë
 • Shpenzimet e kredisë:
  • 350 MKD  - kontroll në Byronë kreditore (kompensimi paguhet para arkëtimit të kredive dhe nuk paguhet për kërkesa të refuzuara dhe të anuluara),
  • 150 MKD - aplikacion për kredi

6,28% SVT për shumë kredie prej 600.000 MKD, normë e ndryshueshme interesi prej 5,75%, afat shlyerjeje prej 95 muajve, shpenzim aplikacioni prej 150 MKD, shpenzim për kontroll në BKM-së prej 350 MKD dhe shpenzim për polisë nga aksidenti prej 600 MKD

** Mbi lartësinë e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshirë në llogaritjen e SVT-së, shkalla e normës së kontraktuar të interesit dhe shuma e polisës.


E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.