Informacione

Informacione

Halkbank AD Skopje ofron produkte të ndryshme kreditore për popullsi, dedikuar për të punësuarit në administratën publike, shoqëritë aksionare, institucionet financiare si dhe për të punësuarit në ndërmarrje private të përshtatura nevojave tuaja, me qëllim që të sigurohet barrë më e vogël por me shumë përfitime për klientët.

Përparësitë

Përparësitë

Për këto klientë Halkbank AD Skopje ofron normë fikse të interesit (vjetore) për vitin e parë me afat të shlyerjes deri 95 muaj. Kjo kredi mund të shfrytëzohet për nevojat tuaja vijuese por njëashtu edhe për financimin e kredive ekzistuese në bankat e tjera.

Norma e interesit dhe shpenzimet

Kushtet për kredi

 • Shuma: deri 1.200.000 MKD
 • Afati maksimal: deri 95 muaj 
 • Aftësia kreditore: në përputhje me të ardhurat mujore
 • Interesi: 5,00% normë fikse interesi për vitin e parë, për periudhën e mbetur 7,75% normë variabile interesi (norma referente për llogaritjen e normës ligjore sanksionuese të interesit e cila në momentin e nënshkrimit të kontratës është 2,25 % e rritur për 5,5 pp) (SVT 7,76%)
 • Komisioni për shqyrtimin e kredisë: 1,00% njëfish me rastin e aprovimit.
 • Komisioni për likuidim të parakohshëm: 0%
 • Polisë të obligueshme nga aksidenti nga Halk Osiguruvanje AD Skopje 
  • 600 mkd në vit  për periudhë të njëjtë me afatin e shlyerjes së kredisë

(Klienti nënshkruan Kontratë për sigurim shumëvjeçar me shoqërinë e sigurimeve. Shuma e sigurimit është e definuar në polisë)

 • Shpenzimet për kredinë:
  • 350 MKD  - kontroll në Byronë kreditore (kompenzimi paguhet para arkëtimit të kredive dhe nuk paguhet për kërkesa të refuzuara dhe anuluara),
  • 150 MKD - aplikacion për kredi

* 7,76% SVT për shumë të kredisë prej 600.000 MKD, normë të ndryshueshme interesi prej 7,75%, afati i kthimit 95 muaj, shpenzimi për aplikacion prej 150 MKD,  shpenzimi për kontroll në BKM 350 MKD dhe shpenzimi për polisë nga aksidenti 600 MKD.

** Në shkallën e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikojnë afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve për kredinë që janë të përfshira në përllogaritjen e SVT-së,  norma e kontraktuar e interesit dhe shuma e polisës.

Pyetjet

Pyetjet

Për çka mund ta shfrytëzoj kredinë?

Të nderuar, kredinë konsumatore pa dedikim mund ta shfrytëzoni për rifinancimin e të gjitha kredive ekzistuese, kartelave kreditore si dhe minusit të tejkaluar në bankat e tjera. Nëse keni plan të rinovoni në shtëpinë Tuaj me çka do ta rrisnit efikasitetin energjetik atëherë do Ju ofrojmë produktin tonë EKO kredi.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.