Informacione

Informacione

Kredia Esnaf e Halkbank ofron kushte të volitshme për ndërmarrje tregtare, ndërmarrje mikro dhe makro që dëshirojnë të zgjerojnë biznesin e tyre. Me Halkbank ju keni partner i cili me përkushtim punon për zgjerimin e biznesit tuaj.

Përparësitë

PËRPARËSITË

  • Kredi në denarë me normë të interesit prej 3,75% + NRI dhe 4,45%+NRI varësisht nga periudha;
  • Shuma maksimale deri 300.000,00 MKD  ekspozim total në bankë;
  • Provizioni për përpunimin e kredisë  1,5%  nga shuma e kredisë, njëfish,  paraprakisht;
  • Mënyra e kthimit me anuitete të njejta mujore.

Kushtet për kredi

Kushtet per Kredi

Qëllimi Për mjete themelore dhe xhiruese

Target grupet Ndërmarrjet tregtare, mikro ndërmarrje private, ndërmarrje të vogla sipas LSHT (persona juridikë), me rezultate pozitive financiare në afarizmin vijues.

Norma e interesit

  • 7,5 % normë vjetore interesi për periudhë deri 48 muaj, e ndryshueshme në përputhje me aktet e bankës
  • 8,2 % normë vjetore interesi për periudhë deri 60 muaj, e ndryshueshme në përputhje me aktet e bankës

Afati

  • Deri 24 muaj për mjete xhiruese
  • Deri 60 muaj për mjete xhiruese

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.