Karakteristikat

Karakteristikat

Praktikoni shprehitë dhe sjelljet e kursimit për fëmijë, depozito mjetet në kursim për fëmijë dhe tako Bankën me klientët e saj të ardhshëm.

Me pagesë shtesë mbi depozitat, ndërto ardhmëri shumë më të sigurt dhe të lumtur për fëmiun tuaj.

Ndryshimet e depozitave mund në çdo kohë ti përcillni nëpërmjet  banking-ut elektronik.

Nëse edhe më tej nuk keni llogari transakcionale vizitoni degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank AD Skopje dhe bëhuni pjesë e familjes tone.

Për informacione shtesë na kontaktoni në:

e-mail adresa: deposits@halkbank.com

Përparësitë

Përparësitë

  • Mundësi të kursimit në denarë dhe euro
  • Shuma minimale e depozitimit është 1.000 denarë ose 20 euro
  • Kushte të volitshme për kursim
  • Mundësi për depozitime të pakufizuara shtesë mbi depozitin
  • Mundësi të aktivizimit të Debitimit direkt për depozitime shtesë mbi depozitin
  • Pagesa e interesit në ditën e maturimit të depozitit
  • Gjatë prishjes së parakohshme të kontratës mbi depozitin, Banka llogarit dhe paguan interes sipas kqyrjes sipas tarifës së vlefshme në momentin e prishjes së kontratës mbi depozitin

Normat e interesit

Normat e interesit

NORMA NOMINALE VJETORE TË INTERESIT NGA 30.04.2019

Afati i depozitës  MKD    EUR   
25 muaj     1.90%     1.10%    
36 muaj     2.10%     1.30%    
48 muaj     2.40%     1.70%    
60 muaj     2.70%     1.90%    


Pyetjet më shpesh të parashtruara

Pyetjet më shpesh të parashtruara

A mund të shtoj mjete shtesë mbi mbi depozitin e afatizuar?

Depozitime shtesë mbi depozitin e afatizuar janë të lejuar, pagesat mund t'i bëni në çdo kohë nëpërmjet sporteleve të Bankës ose nëpërmjet banking-ut elektronik

Interesi mbi depozitin paguhet në muaj apo në fund?

Interesi mbi depozitin paguhet në ditën e maturimit të depozitit

A mund të bëj tërheqje nga depoziti?

Tërheqje të pjesshme nga depoziti nuk janë të lejuar

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.