Karakteristikat

Karakteristikat

Rrisni shprehinë e kursimeve për fëmijën tuaj, hapni depozitë për fëmijë dhe për kursimtarin e vogël do të përgatitet librezë e dizajnuar kursimi për fëmijë dhe dhuratë – Arkë HALKI.

Me anë të pagesave shtesë në depozitë krijoni ardhmëri më të sigurtë dhe më të lumtur për fëmijën tuaj.

  • Shuma minimale e depozitimit: 1.000 MKD / 20 EUR
  • Metoda e llogaritjes së interesit : metoda proporcionale (28/31-365/366)
  • Mënyra e arkëtimit të interesit: në fund të periudhës së afatizimit
  • Lloji i normës së interesit: Fikse
  • Riafatizimi: Me rastin e maturimit, depozita riafatizohet automatikisht, respektivisht në përputhje me kontratën
  • Tërheqja e pjesërishme e mjeteve: Nuk lejohet para skadimit të periudhës së afatizimit
  • Pagesat shtesë: Në depozitë mund të kryhen pagesa shtesë para skadimit të datës së maturimit
  • Prishja e parakohshme e kontratës: Me rastin e prishjes së parakohshme të kontratës për depozitë, Banka përllogarit interes në të parë në përputhje me Vendimin për normat pasive të interesit të Bankës.

Dokumentacioni i nevojshëm për hapjen e depozitës së afatizuar për fëmijë janë letërnjoftimi i përfaqësuesit ligjor (prind ose kujdestar) dhe certifikata e lindjes së fëmijës.

Pagesat shtesë dhe të gjitha ndryshimet e tjera të depozitës mund ti ndiqni në çdo kohë përmes bankingut elektronik.

Për informacione shtesë na kontaktoni në e-mail adresën: depostis@halkbank.mk

Normat e Interesit

Normat e interesit

NORMA NOMINALE VJETORE TË INTERESIT NGA 30.04.2019

Afati i depozitës  MKD    EUR   
25 muaj     1.90%     1.10%    
36 muaj     2.10%     1.30%    
48 muaj     2.40%     1.70%    
60 muaj     2.70%     1.90%    


Link për kalkulatorin

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.