Informacione të përgjithshme

Informacione të përgjithshme

Me rrogë në Halkbank ose me rrogë në banka tjera.

Nëse dëshironi veturë të re, Halkbank ju ofron kredi për veturë me norma tërheqëse të interesit!

Përparësitë

Përparësitë

Halkbank ofron kredi për veturë më të volitshme pa bashkëhuamarrës (zhirant), e cila do ti përgjigjet buxhetit, nevojave dhe mundësive tuaja. Tash mund të keni veturën tuaj me afat të volitshëm shlyerjeje.

Kushtet per Kredi

KUSHTET PER KREDI

 • Shuma: deri 75.000 EURO
 • Afati maksimal: deri 95 muaj
 • Norma e interesit: 5,8% normë fikse interesi për vitin e parë, kurse pastaj 6,8 %  + normë të ndryshueshme të Euroborit 6 mujor për periudhën e mbetur, normë vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (SVT 6,74 %)
 • Komisioni për përpunimin e kredisë: 0% për klientë me pagë në Halkbank AD Skopje
 • Shpenzimet e kredisë: 350 MKD (kompensimi paguhet para arkëtimit të kredisë dhe nuk paguhet për kërkesa të refuzuara dhe të anuluara), 150 mkd aplikacion për kredi, kambial, vërtetim të detyrueshëm sipas tarifës noteriale, polisë kasko të vinkuluar në dobi të Bankës sipas tarifës së kompanisë së sigurimeve të zgjedhur nga ana e kredikërkuesit.
 • Aftësia kreditore: 1/2 nga të ardhurat mujore
 • Kolaterali/Sigurimi:
  • 0% për vlerë të automjetit deri në 12.000 EURO
  • 20% për vlerë të automjetit mbi 12.000 EURO

* 6,74% SVT për shumë të kredisë prej 20.000 euro, normë të ndryshueshme interesi prej 6,80%, afati i kthimit 95 muaj, shpenzim aplikimi prej 150 MKD dhe shpenzim për kontroll në BKM prej 350 MKD

** Në lartësinë e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshira në përllogaritjen e SVT-së dhe shkalla e normës së kontraktuar të interesit.

Pyetjet

Pyetjet

A më duhet garantues për kredi për veturë?

Nuk duhet garantues për kredinë tuaj për veturë, nëse bëhet fjalë për klientë me aftësi për kredi. Gjithçka që duhet të bëni është të plotësoni formularin për aplikim dhe do ta merrni kredinë.

Kredi Kalkulatore

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies