Informacione të përgjithshme

Informacione të përgjithshme

Halkbank AD Skopje ofron produkte të ndryshme për pensionistët të cilët pranojnë pension në llogari në Bankë.

Gjithçka që duhet të bëni është të vizitoni degën më të afërt të Halkbank me letërnjohtimin tuaj dhe talonin e pensionit të fundit. Mund të dorëzoni aplikacionin tuaj në degën më të afërt të Halkbank.

Ajo që është beneficion është përdorimi i mundësisë së pranimit të pensionit në llogari në Halkbank dhe hapja e urdhërpagesës për Debitim direkt, ku mundësohet bartja e mjeteve nga llogaria transakcionale e partisë kreditore dhe nga ana tjetër mundësohet kursim në kohë dhe mosekgistencë e nevojës për të vizituar degën.

Përparësitë

Përparësitë

Për këtë lloj të klientëve Halkbank ofron normë nominale interesi tërheqëse, e cila është e ndryshueshme varësisht nga afati i shlyerjes së kredisë. Kredia konsumatore për pensionistë është me afat shlyerje deri 72 muaj si dhe norma të volitshme interesi duke filluar prej 7,45%

Norma e interesit dhe shpenzimet

Kushtet për kredi

  • Shuma: deri 600.000 MKD
  • Afati maksimal: deri 72 muaj
  • Norma e interesit:
    • 7,45% normë vjetore nominale të interesit, norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (SVT 7,83%).
  • Provizion për përpunimin e kredisë: 2.000 mkd
  • Shpenzimet për kredinë: 350 MKD (kompenzimi paguhet para arkëtimit të kredive dhe nuk paguhet për kërkesat e refuzuara ose të anuluara), blanket kambiali dhe vërtetim notarial të kambialit sipas vendimit të KK-së
  • Aftësia kreditore: 1/3 nga të ardhurat e përgjithshme mujore.
  • Mosha e kredikërkuesit të mos kalojë 75 vite.

*7,83% SVT për kredi në shumë prej 600.000 MKD, normë interesi të ndryshueshme prej 7,45 %, afat të shlyerjes 72 muaj, shpenzime aplikimi prej 150 MKD dhe shpenzime shqyrtimi në BMK prej 350 MKD

**Në lartësinë e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshira në përllogaritje të SVT-së dhe lartësia e normës së kontraktuar të interesit.

Pyetjet

Pyetjet më shpesh të parashtruara

Si mund të aplikoj për kredi konsumatore? Cilat janë dokumentat e nevojshme?

Mund të aplikoni për kredi në degën më të afërt të Halkbank bashkë me dokumentat.

Mësoni më shumë (link mbi dokumentat e nevojshëm)

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.