HALKBANK A.D.

HALKBANK A.D. Skopje

HALKBANK është një ndër markat më të mëdha dhe më të fuqishme në tregun financiar të Maqedonisë.

Si bankë me rritjen më të shpejtë në treg, Halkbank AD Skopje sot njihet edhe si:

 • Banka e katërt më e madhe në treg sipas aktivës, me gjithsej 935 milionë euro.
 • Banka e katërt sipas madhësisë së fitimit, me gjithsej 11,4 milionë euro.
 • Prezencë kudo në vendin tonë, duke ofruar shërbime klientëve përmes rrjetit të gjerë të degëve prej gjithsej 43 sosh.
 • Punësim për mbi 570 punonjës.
 • Rrjet të gjerë të bankomatëve prej gjithsej 133 sosh.
 • Rrjet prej mbi 7.000 POS-terminaleve në dispozicion te partnerët e shumtë tregtarë.
 • Shërbim për mijëra qytetarë, si dhe për ndërmarrje të vogla, të mesme dhe ndërmarrje korporative dhe institucione publike.
 • Prijës në ofrimin e shërbimeve të personalizuara bankare si dhe në futjen e teknologjive të reja dhe sigurimin e shërbimeve të shpejta përmes platformës shumë të avancuar dhe bashkëkohore të kanaleve alternative.
 • Ndërmarrje me përgjegjësi shoqërore e cila është e përkushtuar në rritjen e së mirë së përbashkët për Njerëzit, nytyrën, mjedisin, kulturën dhe sportin. 

Banka ofron asortiment të gjerë të shërbimeve financiare, përfshi bankongun personal, kartelat kreditore, kreditë e banimit, kreditë konsumatore, kursimet, kreditë afariste si dhe qarkullimin pagesor në vend dhe jashtë vendit.


Vizioni ynë

Vizioni ynë është të bëhemi bankë prijëse në rajon, që është e aftë t’i kryejë të gjitha kërkesat e bankingut univerzal derisa e afirmojmë prezencën e fuqishme të shërbimeve në kategorinë e popullsisë.


Misioni ynë

Misioni ynë është të krijojmë vlerë për klientët tanë, aksionarët dhe punonjësit përmes ofrimit efikas të të gjitha shërbimeve bankare; të jemi të vetëdijshëm për përgjegjësinë dhe obligimet tona korporative dhe shoqërore; të kontribuojmë për zhvillimin e sektorit bankar dhe tregut të kapitalit; si dhe të arrijmë pozitë të respektuar në tregun rajonal.


Vlerat tona korporative

 • Të fokusuar kah klientët
 • Siguri
 • Integritet dhe respekt
 • Drejtësi, besim dhe transparencë
 • Efikasitet operacional
 • Inovacion
 • Krijim vlerash
 • Produktivitet
 • Të hapur ndaj ndryshimeve
 • Ndarja me të tjerët e njohurive dhe përvojave
 • Vetëdija për përgjegjësi shoqërore


HALKBANK – kuptimi i emrit: Banka e njerëzve

Slogani ynë: Të rëndësishëm janë njerëzit


Parimet tona kryesore:

 • Të ofrojmë shërbim të shkëlqyeshëm për klientët tanë, duke iu propozuar zgjidhjet më të mira për nevojat e tyre.
 • Të krijojmë dhe të zbatojmë kulturë të suksesshme korporative, duke iu dhënë rëndësi secilit anëtar të ekipit që po e krijojmë.


HALKBANK A.Ş.

HALKBANK Turqi (Turkiye Halk Bankası A.Ş.)

Turkiye Halk Bankası A.Ş. është akcionar dominues në HALKBANK AD Skopje me 99,29% nga pronësia e përgjithshme. E themeluar në vitin 1938, HALKBANK është njëra ndër bankat më të mëdha në tregun e Turqisë. Sot, HALKBANK, paraqet brend stabil dhe të respektuar me traditë 75 vjeçare, e cila kontribon në progresin e Turqisë. 

Përfundimisht me vitin 2013, HALKBANK vepron me perspektivë globale dhe rritje stabile, nëpërmjet 872 degëve të vendit dhe 5 degëve të jashtme, 1 përfaqësi të huaj, 2.961 bankomatë, platforma telefonike dhe e-banking, mobil aplikacione bankare. Rreth 51,1% e akcioneve të HALKBANK janë në pronësi shtetërore, kurse në kuadër të sektorit banka shënon normën më të lartë të kthimit. 

Pozicionimi dhe vlerat korporative të HALKBANK:

 • Banka e gjashtë më e madhe sipas mjeteve,
 • Rrjeti i gjashtë më i zhvilluar me degë, me së paku nga një degë në çdo qytet të Turqisë,
 • Bazë të fortë dhe stabile të depozitave, 
 • Kanale alternative efektive të distribuimit, 
 • Bazë të gjerë të shtrirë të klientëve, 
 • Pozicionim stabil në të gjithë domenet e punëve bankare duke përdorur praktika të suksesshme bankare, 
 • Kapitalizim të fortë,
 • Kredibilitet nacional dhe ndërkombëtar,
 • Lider në shërbimet bankare për Ndërmarrjet e Mesme dhe të Vogla, 
 • Traditë afatgjatë,
 • Brend i njohur dhe i respektuar, 
 • Spektër të gjerë të produkteve speciale të dizejnuara. 

www.halkbank.com.tr

Historia

Kodeksi

KODEKSI PËR UDHËHEQJE KORPORATIVE

KODEKSI PËR UDHËHEQJE KORPORATIVE (.pdf format)

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.