Informacione të përgjithshme

Informacione të përgjithshme

Për anëtarët e SONK

Shfrytëzoni përparësinë e kushteve ideale për kredi konsumatore, përshtatur nevojave tuaja dhe dedikuar për anëtarët e SONK.

Me këtë produkt, në degën tonë kërkoni punëtorin për kreditim dhe për këshilla financiare gjatë zgjedhjes së produktit, që të përputhet me mundësitë dhe nevojat tuaja.

Halkbank për anëtarët e SONK ofron normë interesi fikse shumë tërheqëse për vitin e parë, mundësi për rritjen e shumës së kredisë, nëse ka nevojë, mundësi të aprovimit të kredisë së re pas mbarimit të periudhës së shlyerjes së kredisë së mëparshme.

Përparësitë

Përparësitë

Halkbank ju ofron norma tërheqëse interesi gjatë gjithë periudhës së shlyerjes së kredisë, i cili do të jetë i pranueshëm për klientët egzistues dhe për klientët e ardhshëm.

Kushtet për Kredi

Kushtet për kredi

  • Shuma: deri 750.000 MKD
  • Afati maksimal: deri 95 muaj
  • Norma e interesit: 5,70% fikse për dy vitet e fundit, për periudhën e mbetur norma referente e interesit për përllogaritjen e normës së interesit ligjor sanksionues e cila në momentin e nënshkrimit të kontratës është 2,25% e rritur për 5,00% (SVT 6,99%).
  • Provizion për përpunimin e kredisë: 1%
  • Shpenzimet për kredinë: 200,00 MKD  (kompenzimi paguhet para arkëtimit të kredive dhe nuk paguhet për kërkesat e refuzuara ose të anuluara), blanket kambiali dhe vërtetim notarial të kambialit sipas vendimit të KK-së
  • Aftësia kreditore: në përputhje me të ardhurat mujore
  • Kolaterali/Sigurimi: pa zhirantë

*6,99% SVT për kredi në shumë prej 750.000 MKD, normë interesi të ndryshueshme prej 7,25 %, afat të shlyerjes 95 muaj, shpenzime aplikimi prej 150 MKD dhe shpenzime shqyrtimi në BMK prej 200 MKD

**Në lartësinë e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshira në përllogaritje të SVT-së dhe lartësia e normës së kontraktuar të interesit.

Pyetjet

Pyetjet më shpesh të parashtruara

A mund t'a shfrytëzoj këtë kredi për rifinancim?

Po. Njëri prej qëllimeve të kësaj kredie është rifinancimi i të gjithë kredive egzistuese në bankat tjera.

A mund t'a shfrytëzoj për të mbuluar ekspozimet e mia në bazë të kartelave kreditore?

Po. Njëri prej qëllimeve të kësaj kredie është rifinancimi i të gjithë kartelave kreditore egzistuese në bankat tjera.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.