Karakteristikat

KARAKTERISTIKAT

BLINI FLUTURIMTHI !!!

Kartelë debitore Visa PayWave Electron dedikuar për persona fizikë e cila është e lidhur me llogarinë Tuaj transakcionale.

Visa PayWave Electron është kartelë ndërkombëtare dedikuar për transakcione pa para të gatshme e cila mbështet pagesa përmes internetit.

Shfrytëzim të mjeteve tuaja të disponueshme 24/7

Mundësi për pagesë të shpejtë kudo ku gjendet shenja për pagesë pa kontakt të Visa PayWave 

Pin autorizim dhe autorizim me nënshkrim personal nuk ka nevojë për transakcione deri kufirin e shumës së caktuar nga ana e Bankës (2.000,00 mkd ) ose deri në kufirin për pagesë pa kontakt të vendosur në terminalin i cili mbështet kartela pa kontakt.

Shfrytëzimi i kartelës është pa komision për pagesa në rrjetin tregtar dhe pa komision për tërheqjen e parave të gatshme (kesh) nga bankomatët e Halkbank AD Skopje.

Visa PayWave Electron e lëshuar nga Halkbank AD Skopje i posedon standardet më të larta të sigurisë për pagesa përmes internetit (3D Secure - Verified by Visa – VbV).

Për kartelën debitore Visa PayWave Electron mund të aplikoni në degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank ose onlajn përmes aplikacionit tonë.

Që të informoheni për çdo transakcion tuajin përmes SMS info, mund të plotësoni aplikacionin për sms info ose ta dorëzoni në degën më të afërt të Halkbank AD Skopje ose përmes e-mailit: help24@halkbank.mk

Përparasitë

PËRPARËSITË

BLINI FLUTURIMTHI !!!

Me Visa PayWave Electron shfrytëzuesit mund të kënaqen gjatë blerjes.

  • Mundësi për transakcione pa kontakt në POS terminalet ku është vendosur logoja për transakcione pa kontakt Visa PayWave 
  • Mundësi për blerje me zbritje te partnerë të caktuar të Halkbank AD Skopje
  • Ekzekutim të shpejtë të transakcioneve
  • Kartelat e lëshuara nga Halkbank AD Skopje i posedojnë standardet më të larta të sigurisë për pagesa përmes internetit 3D Secure - Verified by Visa – VbV.

Për kartelën debitore Visa PayWave Electron mund të aplikoni në degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank ose onlajn përmes aplikacionit tonë.

Që të informoheni për çdo transakcion tuajin përmes SMS info, mund të plotësoni aplikacionin për sms info ose ta dorëzoni në degën më të afërt të Halkbank AD Skopje ose përmes e-mailit: help24@halkbank.mk

Komisionet

KOMISIONET

Tarifa për përgatitjen e kartës bazë 150,00 mkd
Tarifa për përgatitjen e një karte shtesë 150,00 mkd
Tarifa për Ridhënien e kartës bazë/shtesë 150,00 mkd
Tarifa për Ridhënien e kartës bazë/shtesë para skadimit të afatit (e dëmtuar/e humbur) 300,00 mkd
Tarifa për përgatitjen urgjente të kartës  800,00 mkd
Tarifa për ankesë të pabazuar  800,00 mkd
Raport llogarie nga bankomatët e Halkbank Pa kompensim
Tërheqja e parave nga bankomatët e Halkbank Pa kompensim
Tërheqja e parave nga bankomatët e bankave të tjera 3% min. 200,00 mkd
Tërheqje parash nga sportelet e Halkbank Sipas tarifës së përgjithshme
Tërheqje parash nga sportelet e bankave të tjera  3% min. 200,00 mkd
Bllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it ose me shkrim Pa kompensim
Zhbllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it ose me shkrim 200,00 mkd
Vendosja e PIN-it  Pa kompensim
Ndryshimi i PIN-it në sportel 150,00 denarë
Interesi aktiv mbi mbitërheqjen, interesi penal për mbitërheqjen në gjendjen e llogarisë, interesi pasiv Sipas vendimit për normat e interesit
Tarifa vjetore e anëtarësimit për kartë (bazë/shtesë) Viti i parë pa kompensim * secili vit pasues 100 denarë

Pyetjet

PYETJET

Si mund të aplikoj për Visa PayWave Electron?

Mund të aplikoni në degën më të afërt të Halkbank AD Skopje ose ta plotësoni onlajn përmes aplikacionit tonë.

Dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar për Visa PayWave Electron?

Aplikacion të plotësuar për kartelë debitore dhe kopje të letërnjoftimit.

Sa zgjat procedura e dhënies së kartelës?

Kur të aprovohet kërkesa procedura zgjat 2 ditë pune që kartela të dorëzohet në degë nga ku shfrytëzuesi ka vendosur ta tërhjek kartelën dhe për të njëjtën do të informohet përmes SMS porosisë.

Si të kryej transakcion pa kontakt?

Visa PayWave Electron është kartelë debitore e cila Ju mundëson të kryeni transakcione pa kontakt me vetëm afrimin e kartelës tek POS terminali i cili ka mundësi për kryerjen e transakcioneve pa kontakt.

Pin autorizim dhe autorizim me nënshkrim personal nuk ka nevojë për transakcione deri kufirin e shumës së caktuar nga ana e Bankës (2.000,00 mkd ) ose deri në kufirin për pagesë pa kontakt të vendosur në terminalin i cili mbështet kartela pa kontakt. Për më tepër se 2.000,00 mkd ose mbi kufirin e vendosur në terminal për kryerjen me sukses të transakcionit, klienti duhet të fut PIN kodin të cilin e ka konfiguruar në kartelën pagesore.

Vlefshmëria e kartelës?

Vlefshmëria e kartelës është 3 vjet me mundësi për ridhënie.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies